Ninjutsu Kamae Postures

Seiza No Kamae
Seiza No Kamae
Shizen No Kamae
Shizen No Kamae
Ichimonnji No Kamae
Ichimonnji No Kamae
Doko No Kamae
Doko No Kamae
Hira No Kamae
Hira No Kamae
Jumonji No Kamae
Jumonji No Kamae
Hoko No Kamae
Hoko No Kamae
Gosho No Kamae
Gosho No Kamae
Kosai No Kamae
Kosai No Kamae
Fudoza No Kamae
Fudoza No Kamae
Hicho No Kamae
Hicho No Kamae